Từ "chắc" quê ta đó. Đa nghịa lắm ai ơi

Xem
NguoiKyAnh - Từ "chắc" quê ta đó. Đa nghịa lắm ai ơi. Ngoài mô tê răng rứa. Tiếng "chắc" cụng tuyệt vời
TIẾNG "CHẮC" CỦA QUÊ NHÀ
Tiến Điển

Lâu ngay mới kháp "chắc"
Răng lại cại "chắc" rồi
Bây đi mô hết cả
Để một "chắc" cố ngồi
"Chắc" cha đi ăn cưới
"Chắc" thỉ nựa mẹ về
Bây ở nhà với "chắc"
Đừng dắc "chắc" ra đê


Bạo chưa "chắc" đạ vô
Nhưng bây lo gắt sớm
Trời "chắc" mưa to lắm
Nỏ chủ quan được mô
Năm ni lạc được mùa
Cổ mô cụng rành "chắc"
Nhưng giá thì chưa "chắc"
Đạ cao bằng mọi khi
Thời tiết ni nắng ráo
Bàn "chắc" vại thêm vưng
Nắng như ri "chắc" chắn
Vưng "chắc" hột như sừng
Từ "chắc" quê ta đó
Đa nghịa lắm ai ơi
Ngoài mô tê răng rứa
Tiếng "chắc" cụng tuyệt vời..

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm