Con ni kêu là dam, trốn trong hang dưới rọng - Cù Lú

Xem
Con ni kêu là dam
Trốn trong hang dưới rọng
Dù mưa dù lạnh cóng
Đi móc thì thôi rồi


Và chà ôi mẹ ơi
Khi mới đi bắt kẻ
Đút tay vô cấy tệ
Hằn cắm phát tê ngài

Có đứa bạn cầp 2
Đi móc trước kêu lại
“Dàm kềng nì tau hại
Mi móc i chù to”

Và chà rứa đút vô
Mờng lử ì mô nựa
Móc đậy sự khung nghị
Nghe nhơm nhớp nơi tay

Cầm rút ra cấy hầy
Vờ làng ơi cùn tắn
Khiếp tận tra tận trằn
Toàn bị lừa chờ mô

Nói chờ kể tuội thơ
Răng hần thương hần nhớ
Dam bắt về kho khế
Hay vắt nác nấu keng

Hay rang mói cho sèng
Ăn vì cơm qua bựa
Cha mẹ chi cụng rứa
Ăn và sống rất vui

Chà răng dừ bà tui
Sống tha phương xa ngái
Ăn ngon tì khung thiếu
Mà cứ khát cứ sèm

Nhít là nhựng về đêm
Nhiều khi khóc cù lẹ
Giữa cuộc người dâu bể
Ngông sèm nhớ tuội thơ

Đời như một cơn mơ
Răng mà toàn mộng mị !!
Thơ #culu

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm