Dừng Lại Ngay Với Dậy Mà Đi!

Xem
Dừng Lại Ngay Với Dậy Mà Đi!

Dừng lại ngay
Dừng......lại ngay
Dừng lại ngay For mo sa!
Dừng tàn phá biển trời miền trung
Sau khi đã giết hết cá tôm rồi
Vì lương tri...hãy dừng lại ngay


Dừng lại ngay For mo sa!
Đừng tận phá ngư dân oán thán
Đừng ác nữa khi dân đã vùng
Dừng lại luôn, dừng lại ngay


Dừng còn kịp For mo sa!
Bao nhiêu năm qua ngư dân sống bám biển
Bao nhiêu năm qua ngư dân giữ đất trời
Dừng lại ngay...
... dừng lại ngay
Dừng lại ngay For mo sa!.


*


(Nếu Không Dừng Xin Hãy...)


*

Dậy Mà Đi!

Dậy mà đi
Dậy...... mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
Ai quýêt chí xung phong đứng dậy
Ai nên khôn khi "quân cướp biển" đến nhà 


Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
Đừng tiếc chi con tôm con tép
Dậy mà đi cơ nghiệp mất rồi 


Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
Bao nhiêu năm qua dân ta sống bám biển
Bao nhiêu năm qua dân ta giữ đất trời


Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi ta quết giữ biển trời...


Quê Choa Plus
http://youtube.com/quechoaplus
http://facebook.com/quechoaplus
http://quechoaplus.blogspot.com

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm