Mệ dòng rách mấn lòi khu Đêm nằm mọi đút cảy tu hu...

Xem
Quê Choa Plus - Một bài hát đã phổ biến của quê tui, bạn nào có thể hát thì chia sẻ cùng mọi người, cùng lưu giữ những giá trị của ông bà. (gửi cho chúng tôi tại đây). Bây giờ bài hát ru này vẫn là bài hát ru được yêu thích ở quê tui nhưng có một số từ được phiên âm sang tiếng phổ thông: mệ(mẹ), ả(chị), gấy(gái), trôốc(đầu), nhôông(chồng).

Mệ dòng lệch gối nghiêng chăn
Đêm đông trường cưởi lạnh
Biết than rằng với ai
Đêm than ngắn thở dài


Gấy hồng nhan bạc phận
Gấy mệ dòng bạc phận
Eng qua đò mấy lận
Ả qua truông mấy lần

Đò chưa sang khỏi tuần
Duyên hảy còn trắc trở
Cầu chưa bắc đạ lở
Ván đóng nỏ nhằm chiềuVề sửa lại cầu xiêu
Đinh đóng rồi khó tháo
Nghịa gấỵ nhôông là đạo
Tưởng trôốc gối tay kề

Chàng vui thú tình nghê
Thiếp buồng khôông lạnh lẹo
Thiếp loan phòng mà lạnh lẹo...

(Dị bản: Mệ dòng rách mấn lòi khu
Đêm nằm mọi đút cảy tu hu ch cì l....)

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm