50 câu thành ngữ, tục ngữ và ca dao chọn lọc xứ Nghệ Tịnh

Xem
Xin trân trọng giới thiệu đến bà con xứ Nghệ 50 câu thành ngữ, tục ngữ và ca dao chọn lọc của xứ Nghệ Tịnh. Đã là thành ngữ, tục ngữ, ca dao thì có câu tục câu thanh. Nhưng dù tục hay thanh khi được dùng đúng lúc đúng nơi phù hợp với hoàn cảnh thì đều mang đậm hồn quê. Mọi người sưu tầm và giới thiệu để bổ sung thêm nhé.1. Mờng như mụ tra được mấn mới
2. Ai cười l... con nít ai cười địt mụ tra
3. Mần ăn như tru dậm chạc mụi
4. Nác đến khu bù mới nhảy
5. Khéo nói hơn bạo mần
6. Tốn nác rác nhà
7. Mặt như chạc cày bện ba
8. Mắt thì mù lộ khu thì sáng
9. Ăn cho nên đọi nói cho nên lời
10. Ăn vô khôông to ngang thì cụng nậy dọc

11. Trốôc trấy bù khu trấy ổi
12. Mất cộ chộ mới
13. Éc trửa đàng mang vô cổ
14. Béo như con trấn mấn
15. Hết mưa thì hết nác trọt
16. Trăm rác lấy nác mần sẹch
17. Mụ tra bằng ba lần con nít
18. Đút trốôc thì lòi khu
19. Chưa ra khỏi truông đạ trật cặc cho khái

20. Muốn nói khôông mần nhôông mà nói
21. Lời nói đọi máu
22. Mồm như đòn xóc hai đầu
23. L...ở lổ cổ đeo hoa
24. Con gấy lấy nhôông đàng ngái như khái tha vô lòi
25. Lu bu như khu thầy bói
26. Khéo vẹ cho đị xăn mấn
27. Oi trộông khu du rộông mồm
28. Ngu như lộ khu đàng trốôc
29. Nhà có nghẹc véc có lộ tai


30. Diều chưa đặt cắt đạ tha
31. Mần ả ngả mặt lên
32. Đừng chộ l... nhỏ mà vo c... lại
33. Thông đan lóng mốt dốt đan lóng đôi
34. Mần như đồ ẻ trịn
35. Giàu con nít béo lợn con
36. Mưa buổi mai mài rạ đi rú
37. Mau tay hơn tày đụa
38. Mần ăn như ga mắc tóc
39. Muốn nói ngoa mần mụ gia mà nói

40. Sứa nhảy qua đăng
41. Cha tra nhà thốt
42. Ba voi khôông được đọi nác xáo
43. Cặc dui lắm ló cặc lọ lắm con
44. Bền cặc lọ hơn bền gọ lim
45. Mất mồng vớ véc
46. Ướt cặc đặc nồi
47. Ăn như oi trộông khu
48. Ở nhà kêu chú vô rú kêu enh
49. Sướng lộ khu su con mắt
50. L...lạ cá tươi
51. Một l...lạ bằng cả xạ l...quen
52. Tiền ít đòi hít l...thơm
53. Du vô nhà mụ gia ra đôồng

Theo 5oo câu thành ngữ, tục ngữ và ca dao chọn lọc xứ Nghệ Tịnh.

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm